Komunikacija vlasnika i centra

Komunikacija vlasnika i Centra:

  • Program: Kada je datum i broj ovaca za osemenjavanje određen, proslediće Vam se kompletan program rada, tj. pripreme ovaca. Ako dolazi do promene u broju ovaca koji se priprema za osemenjavanje ili embrio transfer, ukoliko odgajivač odustane od zakazanog broja ovaca, ukoliko se program otkazuje, dužni ste da odmah obavestite Centar.
  • Sinhronizacija, hormoni i seme: Tačan broj sunđera i doza SŽK mora biti unapred naručen. Možete koristiti usluge Centra u nabavci/primeni hormonskih preparata. Neophodno je precizirati broj doza semena, odnosno, broj ovaca koje će se osemeniti. Ako je namera da se koristi 100 doza, može biti preporučeno da se stavi sunđer u 105 ovaca, kako bi se nadoknadile ovce u slučaju gubitka (ispadanja) sunđera ili u slučaju da neka ovaca oboli ili ugine. Za bilo kakva pitanja ili promena plana potrebno je da stupite u kontakt sa VO Centrom.

Mora se obezbediti tačna evidencija osemenjenih ovaca kako bi se izdala potvrda o osemenjavanju.

Selekcijskoj službi treba prijaviti osemenjavanje kao i rezultat osemenjavanja. Svi jaganjci rođeni pre 135. dana ili nakon 160. dana od osemenjavanja ne pripadaju ovnu korišćenom u postupku osemenjavanja već pripuštenom (farmskom ovnu).

 

  • Rezultati:

Molimo Vas da obavestite Centar o dobijenim rezultatima rada, bilo da je urađena kontrola na sjagnjenost (ultrazvučna sonografija) ili ako ste sami zabeležili rezultate jagnjenja.