OTK

Ocenjivanje telesne kondicije ovaca(OTK)

 

            OTK i ishrana ovaca ostaje najvažniji faktor u reprodukciji. Pozitivan aspekt dobija se flašingom (pojačanom ishranom) i povećanjem telesne mase 3 - 4 nedelje pre VO. Time se povećava stopa ovulacije i dobija se bolja stopa začeća. Isplati se hraniti ovce u ovoj fazi.

           Uprkos dobroj ispašu i kabastoj ishrani, ovce moraju dobiti dodatnu ishranu u obliku izbalansiranih lizalica ili koncentrata. Oskudno hranjenje nije dobro. Pronađite pravu ravnotežu kvaliteta proteina, energije, esencijalnih amino kiselinam, minerala i vitamina. Konsultujte stručnjaka ako je to potrebno ili sa dosadašnjim radom niste uspeli da postignete zadovoljavajuću plodnost. Usluge u ovom pogledu može Vam možemo pružiti u saradnji sa stručnjacima iz ove oblasti.

           Važno je da ovce ne trpe glad, da nisu u lošoj telesnoj kondiciji u poslednjih 6 meseci pre VO. Razvoju jajnih ćelija potrebno je oko 6 meseci. Samo hranjenje tokom 6 nedelja pre VO neće ispraviti problem. Ovce koje postignu optimalnu OTK pre osemenjavanja, moraju se održavati u takvom stanju i ne sme se dozvoliti da im kondicija opadne pre nego što se osemene.

           Flašing hranjenje ima slab efekat u slučaju da su ovace već u optimalnoj kondiciji. Dobar stočar poznaje svoje stado i vidi kako oni reaguju na pojačanu ishranu. Napredni farmeri moraju poznavati sistem ocenjivanja telesne kondicije svojih ovaca kako bi realno ocenjivali kondiciju i stepen uhranjenosti. 
            

           Neuravnotežena ishrana može izazvati probleme tokom bilo koje faze reprodukcije. Koristite savete specijaliste ishrane kako bi obezbedili uravnotežen odnos hraniva. Tu su uštede najveće. Slobodno korišćenje balansiranih mineralnih lizalica predstavlja deo dobre prakse. Ipak smo više sigurni u korišćenje potpunih mineralno - vitaminskih smeša koje su dodaju u obrok. Prijatelj centra i preporučen premiks prilagođen potrebama naših ovaca je link. Određena područja u Srbiji su deficitna u selenu, bakru i kobaltu, te se mora obezbediti dopuna premiksima ukoliko se žele postići dobri rezultati u odgoju i prirastu jaganjaca. Vitamin A je podjednako važan i treba da se daje najmanje 6 nedelja pre pripusta - osemenjavanja. 

 

    

Tokom proizvodnog ciklusa, odgajivači ovaca moraju znati da li su im ovce u odgovarajućoj kondiciji (mršave, debele ili optimalne) za odgovarajuć fazu proizvodnje: mrkanje, kasna laktacija i laktacija.

Svakako je odgovarajuća težina u odgovarajućem trenutku proizvodnje najbolji indikator, ali s obzirom da postoje velike varijacije u veličini tela odraslih jedinki u okviru rasa, izuzetno je teško koristiti težinu u određivanju stanja kondicije. Ocenjivanje telesne kondicije opisuje kondiciju ovce, pogodna je i jednostavna, i znatno je preciznija nego posmatranje golim okom.

Ocena telesne kondicije procenjuje stanje mišića i naslaga loja. Ocenjivanje se zasniva na pipanju zastupljenosti mišića i loja iznad i oko kičme u slabinskom predelu (Slike 1-3). Slabinski pršljenovi imaju trnasti nastavak (spinalni izdanak, processus spinosus) i kratki horizontalni bočni nastavak sa obe strane (transverzalni izdanak, processus transversalis). Oba izdanka se mogu napipati i koriste se u ocenjivanju kondicije.

 

 

     Najčešće korišćen sistem ocenjivanja je pomoću skale od 1 do 5. Ovih pet ocena (slike od 4-8) su sledeće:

Kondicija 1 (izgladnela)

Trnasti nastavci su oštri i istaknuti. Slabinski mišić se lako napipa bez masnog potkožnog tkiva. Poprečni izdanci su oštri; mogu se uvući prsti ispod njihovih krajeva. Takođe se mogu napipati prostori između trnastih nastavaka.

 

 

 

Kondicija 2 (mršava)

Trnasti nastavci su oštri i istaknuti. Slabinski mišić je blago prekriveni masnim tkivom, ali se napipa njihova punoća. Poprečni izdanci su glatki i blago zaobljeni; sa blažim pritiskom mogu se uvući prsti ispod krajeva. Takođe se mogu napipati prostori između trnastih nastavaka.

  

 

Kondicija 3 (prosečna)

Trnasti nastavci su glatki i zaobljeni a krajevi nastavaka se mogu napipati samo blažim pritiskom. Poprečni izdanci su glatki i dobro prekriveni, pa je potreban jači pritisak kako bi se napipali krajevi. Slabinski mišić je pun i blago je prekriven masnim potkožnim tkivom.

  

 

Kondicija 4 (debela)

Trnasti nastavci se mogu napipati samo sa pritiskom u vidu čvrste linije. Poprečni izdanci se ne mogu napipati. Slabinski mišić je pun sa debelim masnim potkožnim tkivom.

 

 

 

 

Kondicija 5 (gojazna)

Trnasti nastavci se ne mogu napipati. Postoji udubljenje između masnih naslaga gde bi se nastavci normalno mogli napipati. Poprečni izdanci se ne mogu napipati. Slabinski mišić je jako izražen pun sa izraženim masnim potkožnim tkivom. 

 

   

Ovaj sistem obuhvata sve kategorije; i one sa izgladnelom i koje su pretovljene bilo zbog preobilne ishrane ili neproduktivnosti. U većini tipičnih stada ovaca, preko 90% ovaca treba da ima ocenu telesne kondicije 2, 3 ili 4. Preporučuje se primena i od pola ocene između ocena 2 i 4, dajući sledeće ocene: 1; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 i 5.

 

Međuocene su koristne kada nam nije jasno koju ocenu treba pripisati. Tereba imati na umu da davanje tačne ocene nije toliko važno, koliko davanje relativne, opšte ocene. Greška u oceni kondicije 3 prema 3,5 ne čini veliku razliku, ali razlika od 2,5 i 4 svakako je značajna.

 

Ne uzimajući u obzir praktična iskustva, malo ima naučnih podataka o povezanosti ocene telesne kondicije sa produktivnim pokazateljima. Većina istraživača ukazuje na odnos kondicije prilikom parenja sa brojem ovulacija i posledično sa brojem ojagnjene jagnjadi. Uopšteno, što je bolja kondicija, to je veći broj ovulacija i prema tome procentualno veći broj jaganjaca. Međutim, ovce sa kondicijom većom od 4 prilikom mrkanja imaju veću verovatnoću da budu jalove. Ovce sa kondicijom manjom od 3 prilikom parenja imaće izraženiji efekat prilikom flašinga nego one sa kondicijom od 3,0-3,5 prilikom mrkanja.

 

Ovce sa ocenom kondicije od 3 do 4 prilikom jagnjenja imaju manji procenat uginuća jaganjaca prilikom jagnjenja i prilikom zalučenja jaganjaci su teži nego

Slika 8. - Kondicija 5

 

što je to slučaj kod ovaca sa ocenom kondicije od 2,5.

 

Ovce sa ocenom kodicije 4 prilikom jagnjenja mogu imati i preko 80% ukupno teže jagnjadi prilikom odlučenja nego one sa ocenom kodicije os 2,5. Odnos težine čak može biti 44,5 kg prema 24,5 kg. Sve ovo je posledica boljeg preživljavanja jaganjaca i veće težine prilikom odlučenja.

 

Preporuke ocena telesne kondicije za različite produktivne periode su sledeće:

Proizvodni period

Optimalna ocena

Mrkanje

3-4

Rana-sredina gestacije

2,5-4

Jagnjenje (jedno)

3,0-3,5

(bližnjenje)            

3,5-4

Zalučenje

2 ili viša

 

     Preporučene ocene omogućuju optimalnu proizvodnju u visoko proizvodnim stadima. U proseku, razlika od jedne ocene kondicije odgovara u proseku 13% telesne mase kod ovaca sa prosečnom ocenom (3 – 3,5). Dakle, ovce sa uzdržnom težinom od 60 kg, treba da stekne oko 7,5 kilograma da bi prešla od ocene kondicije od 2,5 na 3,5.

     Ocena telesne kodnicije je subjektivni način procenjivanja stanja stada ovaca – a moćno oružje za proizvođača kako bi povećao produktivnu efikasnost u stadu.

 

Prevod sa engleskog: mr Aleksandar Milovanović, Naučni institut za veterinarstvo – «Novi Sad», Rumenački put br. 6, avgust 2003. godine. Thompson J., Meyer H.., Body condition scoring of sheep. EC 1433, April 1994. Oregon State University Extension Service.